Próbując zdefiniować pojęcie wartości marki (lub znaku towarowego) musimy wziąć pod uwagę fakt, że istnieją różne standardy, czyli koncepcje tego określenia. Mimo to, przedsiębiorstwa decydują się na wycenę marek dosyć często.

 

 

Do najważniejszych koncepcji wartości należą:

 

  • wartość ekonomiczna: wartość tą stanowi suma wszystkich korzyści ekonomicznych netto, jakie w przyszłości może uzyskać właściciel znaku dzięki prawom do tego znaku

  • wartość w użycia: wartość tą stanowi wszystkich korzyści ekonomicznych netto, jakie w przyszłości może uzyskać właściciel znaku oznaczając tym znakiem produkty i usługi, które trafią do obrotu

  • wartość rynkowa: cena rzeczywista aktywów wymieniana na rynku

  • wartość godziwa: to hipotetyczna kwota za którą aktywa mogłyby wymienione

  • wartość odtworzeniowa: mianem tym określa się koszty poniesione w przypadku, gdyby podjęto próbę stworzenia od nowa konkretnego znaku towarowego

  • wartość zastąpienia: to koszty poniesione, kiedy chce się zastąpić znak towarowy innym znakiem, którego wartość ekonomiczna będzie taka sama jak zastępowanego znaku

  • wartość likwidacyjna: wskazywana w oparciu o sytuację, gdy znak towarowy jest sprzedawany w krótkim czasie. Od ceny takie odejmuje się koszty zbycia

  • wartość odzyskiwalna: to na przykład wartość godziwa minus koszty sprzedaży

  • wartość użytkowa: to wartość bieżąca, oparta na szacunkach dotyczących wartości przepływów pieniężnych, które nastąpią w przyszłości w wyniku użytkowania danego aktywa.

 

                                    

 

 

 

Tagged Under